மிக விரைவில் சித்தன் கொட்டில் புதிய வடிவில்!!

Wednesday, March 30, 2005

என் உறவுக் குழந்தைகள் நான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று கேட்பார்கள். சும்மா இருத்தல் என்பது எவ்வளவு பெரிய சவால் என்பது அவர்களுக்கு எங்கே விளங்கப் போகிறது. நான் ஒரு எழுத்தாளர் என்று அவர்கள் பெற்றோர் அவர்களுக்குச் சொல்லியிருக்கவுங்கூடும். ஆனால் அது என்ன என்று அவர்களுக்கு விளங்கவில்லை. சித்திரை வருஷம் தமிழ்ப்புத்தாண்டு வரப்போகிறது; நாங்கள் பாடுவதற்கு பாட்டெழுதித் தாருங்கள் என்று கேட்டார்கள். உடனே எழுதி அவர்களிடத்தில் என் சும்மா இருத்தலின் இருப்புக்குப் பெருமை சேர்த்துவிட்டேன்.உங்கள் நகைப்பை நான் பொருட்டாக எடுப்பேன் என்று நினைத்தீர்களோ!
இதோ என் அந்தப் பாட்டு! மெட்டுப் போட வேண்டியது நீங்கள்.


புத்தாண்டை வாழ்த்திப் புது வரவு பாடுவோம்

"வருக புத்தாண்டே வருக புத்தாண்டே
வண்ணத்துப் பூச்சிகள் மலர்களைப் பாட
மண்ணக மானிடர் மகிழ்வினில் ஆட
அறுவடைப் பொலிவு ஆனந்தப் பெருக்கம்
சித்திரை மாதச் சிறப்பினில் மலர்ந்து
வருக புத்தாண்டே வருக புத்தாண்டே

வருக புத்தாண்டே வருக புத்தாண்டே
இத்தரை மீது எழில் நிறப் பூக்கள்
புற்தரை வாவி பூம்பனி மலைகள்
நெல்வயல் காடு நீள் நெடும் பூமி
அத்தனையும் சுடர் ஒளியினில் மின்னும்
கோடி அழகினைக் கொண்டுநீ வாயே
வருக புத்தாண்டே வருக புத்தாண்டே

வருக புத்தாண்டே வருக புத்தாண்டே
ஆழி நீரலை ஊழிச் சுனாமியின்
பேரிடர் நீங்கிப் பெருமையில் வையகம்
வாழிடம் வேலை வனப்பு நின்மதி சூழ்
நாளெலாம் காண ஓடி வா நீயே
வருக புத்தாண்டே வருக புத்தாண்டே

வருக புத்தாண்டே வருக புத்தாண்டே
வெண்பனி நீங்கி விடியலின் சூரியன்
தண்ணொளி பட்டு மரங்கள் துளிர்க்கவும்
ஜீவராசிகள் தம்மிசை பாடவும்
அமைதியில் மானிடர் ஆடிக்களிக்கவும்
மழலைச் சிறுவர் மனங்களில் கற்பனை
பெருகப் பெருக்கப் பிறந்த நல் ஆண்டே
உருகநாம் பாடுவோம் உவகையே காணுவோம்
வருக புத்தாண்டே வருக புத்தாண்டே

0 Kommentare:

Post a Comment