மிக விரைவில் சித்தன் கொட்டில் புதிய வடிவில்!!

Monday, September 19, 2005

உங்கள் குழந்தைகள் உங்கள் குழந்தைகளே அல்ல!
நீதிமன்றத்தில் அண்மையில் ஒரு வழக்கு. வழக்காளியான தமிழர் சொல்கிறார் இது என் குழந்தை என்று. இந்த வழக்கின் எதிரியான குழந்தையின் வெள்ளைக்காரத் தாய் சொல்கிறார்: „ கனம் கோட்டார் அவர்களே! இக் குழந்தை சட்டரீதியாக இவர் குழந்தையாயினும் உயிரியல் ரீதியாக இது இவர் குழந்தை இல்லை; இது எனது ஆபிரிக்கக் கணவருக்கும் எனக்கும் பிறந்த பிள்ளை. குழந்தையின் தலைமுடி, மூக்கு, உதடு கள் மற்றும் உடற் தோற்றத்தைப் பாருங்கள்...“
ஆனால் தமிழர் விடவில்லை. அப்படிப் பெரிய வேறுபாடு எங்களுக்கும் ஆபிரிக்கருக்கும் இல்லை. எங்கள் குடும்பத்திலேயே என் குழந்தை போன்றவர்கள் இருக்கின்றனர்.... எங்கள் ஊரில் இருக்கின்றனர், நாட்டில் இருக்கின்றனர். DNA சோதனைக்கு நான் உடன்படப் போவதில்லை. இது என் குழந்தை தான்...என் குழந்தையே தான்.“ வழக்கின் மீதான தீர்ப்பு இன்னும் வழங்கப்படவில்லை.

0 Kommentare:

Post a Comment