மிக விரைவில் சித்தன் கொட்டில் புதிய வடிவில்!!

Friday, March 31, 2006உயிர்நிழல் கலைச்செல்வன்
நினைவு- கூடல்

Apr.8, சனி, 4:00 p.m


Mid Scarborough
Community Centre
2467 Eglinton Ave E
Toronto
(Kennedy / Eglinton)
Near Kennedy Subwayகனடா பழங்குடி மக்களின் வாழ்வும் வளமும்
-Simon Ortz (Aboriginal Speaker/Poet)

நினைவுகூரல்:
- சுசீந்திரன்(ஜெர்மனி)

நினைவுப் பேருரை:
“Third Country Agreement between Canada and the US”
-Andrew Brower [Jackman and Associates, Canadian Council for Refugees(CCR)]

திரைப்படம் – முகம் (7:00 மணி)

**கனடிய நண்பர்கள்**
416.261.4090

1 Kommentare: