மிக விரைவில் சித்தன் கொட்டில் புதிய வடிவில்!!

Tuesday, May 23, 2006

Bertolt Brecht: Der Rauch

புகை


ஏரியின் ஓரம் மரங்களின் கீழே அந்தச் சிறிய வீடு
கூரையில் இருந்து புகை கிளம்பிப் போகிறது
அது இல்லையென்றால்
எத்துணை அநாதரவானவை
வீடும் மரங்களும் ஏரியும்.Der Rauch


Das kleine Haus unter Bäumen am See.
Vom Dach steigt Rauch
Fehlte er
Wie trostlos dann wären
Haus, Bäume und See.

0 Kommentare:

Post a Comment