மிக விரைவில் சித்தன் கொட்டில் புதிய வடிவில்!!

Monday, December 24, 2007


After the funeral at Ruhleben crematorium you are kindly asked to be present at the following address: The meals and pause facilities are arranged here.

Gemeindehaus der Philippuskirche
Stierstr. 18
12159 Berlin-Friedenau

(U-Bahn: Innsbrucker Platz)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nach der Trauerfeier am Ruhlebener Krematorium werden die Gäste herzlich gebeten sich an der unten aufgeführten Anschrift zusammen zu treffen. Essen und Getränke werden arrangiert.
Gemeindehaus der Philippuskirche
Stierstr. 18
12159 Berlin-Friedenau

(U-Bahn: Innsbrucker Platz)


++++++++++++++++++++++++++++++++++++
இறுதி அஞ்சலி நிகழ்வு Ruhleben மயானத்தில் நிகழ்ந்த பின்னர் அனைவரையும் கீழ்வரும் முகவரிக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
உணவு, இளைப்பாறல் வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
Gemeindehaus der Philippuskirche
Stierstr. 18
12159 Berlin-Friedenau

(U-Bahn: Innsbrucker Platz)காரில் வருபவர்கள் கவனத்திற்கு:
Ruhleben Krematorium அமைந்துள்ள வீதி(Am Hain) இல் இருந்து வலது பக்கம் திரும்பி Charlottenburger Chaussee, Spandauer Damm நீளம் 4 கிலோமீற்றர் ஓட்டிவரின் வலது பக்கத்தில் Wilmersdorf /Dresden செல்லும் திசையில்
A100 (Autobahn) எடுத்து Innsbrucker Platz என்ற வெளியேற்றத்தால் வெளியேறி வலது பக்கம் திரும்பி Haupt Str. என்ற வீதியில் Friedenau செல்லும் திசையில் ஓட்டவும். அங்கிருந்து 4 வது வீதியில் வலது பக்கம் திரும்பவும். அதுவே Stierstr.

0 Kommentare:

Post a Comment