மிக விரைவில் சித்தன் கொட்டில் புதிய வடிவில்!!

Tuesday, January 08, 2008

கனடாவில் தோழர் பரா குமாரசாமி நினைவு கூடல்ஜனவ்ரி 19, சனிக்கிழமை, மாலை 2:30 மணிக்கு

Scarborough Civic Centre
150 Borough Drive
North-west corner of McCowan Road and Ellesmere Road
Toronto, ON M1P 4N7

Public Transit: subway to Kennedy, then L.R.T. to Scarborough Town Centre

0 Kommentare:

Post a Comment