மிக விரைவில் சித்தன் கொட்டில் புதிய வடிவில்!!

Saturday, May 03, 2008

இலக்கியச் சந்திப்பின் 35வது தொடர்

இலக்கியச் சந்திப்பு

இலக்கியச் சந்திப்பின் 35வது தொடர் எதிர்வரும் யூன் மாதம் 14ம் 15ம் திகதிகளில் ஜேர்மனியில் ஸ்ருட்காட் நகரத்தில் நடைபெற உள்ளது.
நிகழ்ச்சி நிரல் மற்றும் சந்திப்பு நடைபெறும் இடத்தின் விலாசம் பற்றிய விபரங்கள் பின்னர் அறியத் தருகிறோம்.

35வது இலக்கியச் சந்திப்புக் குழு
27.04.2008

0 Kommentare:

Post a Comment